Thu06272019

Last update01:50:10 AM

Đề thi thử ĐH-CĐ

  • PDF.

 

  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2005   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2005   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2005   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2005   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2005   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2005   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2004   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2004   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối D năm 2004   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2003   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2003   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối D năm 2003   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối A năm 2002   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối B năm 2002   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối D năm 2002   Đáp án

Cập nhật ngày Thứ bảy, 01 Tháng 10 2011 04:15

Đề thi ĐHCĐ môn Địa lí

  • PDF.

Để đọc file máy tính của bạn phải có phần mềm đọc file PDF (AndobeReader)

  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2004   Đáp án
  Đề thi               Cao đẳng khối C năm 2004   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2003   Đáp án
  Đề thi               Cao đẳng khối C năm 2003   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2002   Đáp án
  Đề thi               Cao đẳng khối C năm 2002   Đáp án

Cập nhật ngày Thứ bảy, 01 Tháng 10 2011 03:17

Đề thi ĐHCĐ môn Lịch sử

  • PDF.

Để đọc file máy tính của bạn phải có phần mềm đọc file PDF (AndobeReader)

  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2009   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2004   Đáp án
  Đề thi               Cao đẳng khối C năm 2004   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2003   Đáp án
  Đề thi               Cao đẳng khối C năm 2003   Đáp án
  Đề thi Đại học - Cao đẳng khối C năm 2002   Đáp án
  Đề thi               Cao đẳng khối C năm 2002   Đáp án

Cập nhật ngày Thứ bảy, 01 Tháng 10 2011 03:11

Đề thi ĐHCĐ môn Vật lí

  • PDF.

Để đọc file máy tính của bạn phải có phần mềm đọc file PDF (AndobeReader)

  Đề thi Đại học - Khối A năm 2011                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2011                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2010                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2010                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2009                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2009                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2008                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2008                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2007                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2007                    Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2006       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2005       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2004       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2003       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2002       Đáp án

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 10 2011 05:50

Đề thi ĐHCĐ môn Toán

  • PDF.

Để đọc file máy tính của bạn phải có phần mềm đọc file PDF (AndobeReader)

  Đề thi Đại học - Khối A năm 2011                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2011                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối B năm 2011                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối B năm 2011                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2010                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2010                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối B năm 2010                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối B năm 2010                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2009                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2009                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối B năm 2009                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối B năm 2009                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2008                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2008                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối B năm 2008                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối B năm 2008                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối A năm 2007                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối A năm 2007                    Đáp án
  Đề thi Đại học - Khối B năm 2007                      Đáp án
  Đề thi Cao đẳng - Khối B năm 2007                    Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2006       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối B năm 2006        Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2005       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối B năm 2005        Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2004       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối B năm 2004        Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2003       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối B năm 2003        Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối A năm 2002       Đáp án
  Đề thi Đại học, Cao đẳng - Khối B năm 2002        Đáp án

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 10 2011 06:01