Wed03202019

Last update01:50:10 AM

Câu đối chữ Hán về học tập, tu dưỡng

  • PDF.

       Hà tất vấn cát hung, hoặc thị, hoặc phi, nhĩ tâm bản lai minh bạch - Vô dung thiểu xu tị, vi thiện, vi ác, thần minh tự hữu hiển linh, nghĩa là sao phải hỏi lành dữ, đúng sai, lòng anh đà minh bạch, không cần sao chạy tới, lẩn đi, thiện hay ác, thần minh đã sáng soi.

       Tích ngọc tích kim bất như độc thư giáo tử - Khoan điền khoan địa mạc nhược khoan lượng đãi nhân, nghĩa là tích ngọc, tích vàng chẳng bằng đọc sách dạy con, rộng ruộng, rộng đất chẳng bằng rộng bụng với người.

       Huynh hữu đệ cung nãi quân tử tu thân chi bản - Lễ môn nghĩa lộ vị đại nhân thiệp thế chi phương, nghĩa là anh thì giúp đỡ, em thì cung kính, ấy là gốc của việc tu thân đối với bậc quân tử, lấy lễ làm cửa, lấy nghĩa làm đường đi, ấy là phương cách giao thiệp của bậc đại nhân.

       Khai quyển hữu ích tri thức tựu thị lực lượng - Tự cường bất tức quang âm quý vu hoàng kim, nghĩa là mở sách có ích, tri thức cũng là sức mạnh, tự cường chẳng nghỉ, thời gian quý như vàng.

       Niệm tiên nhân lập thân giáo gia bất ngoại cương thường đại tiết - Chúc hậu duệ kế chí thuật sự vô song trung hiếu sơ tâm, nghĩa là nhớ tổ tiên lập thân, dạy bảo chẳng ngoài cương thường đại tiết, cậy cháu con kế nghiệp, truyền nhau đừng quên trung hiếu sơ tâm.

       Học như nghịch thuỷ hành chu bất tiến tắc thoái - Tâm tự bình nguyên tẩu mã dị phóng nan thu, nghĩa là học như chèo thuyền nước ngược, không tiến thì lùi, lòng như ngựa chạy đồng bằng, dễ thả khó bắt.

        Luận sự thường tồn trung hậu tâm vật đại phân hắc bạch - Vi văn bất tác khinh bạc ngữ đồ tự sính thư hoàng, nghĩa là bàn việc giữ lòng trung hậu, chớ phân chia đen trắng, làm văn đừng có ý khinh bạc, sẽ tự chuốc lấy chê bai.

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 20 Tháng 11 2011 02:06