Wed03202019

Last update01:50:10 AM

Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục đến năm 2020

  • PDF.

(TC3)-Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục đến năm 2020.

Theo đó, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục đến năm 2020 nhằm xác định được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực của ngành, góp phần đảm bảo lực lượng để tiến hành công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

Theo dự báo, nhu cầu nhân lực của giáo dục mầm non đến năm 2020 khoảng 240.000 người (trong đó có 33.000 CBQL, 159.000 GV, 48.000 NV). Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 600 người; GV tăng 2.000 người; NV tăng 4.000 người. Đến năm 2020 nhu cầu giáo viên mầm non miền núi phía Bắc khoảng 26.100 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 44.000 người; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 35.000 người; Tây Nguyên khoảng 10.000 người; Đông Nam bộ khoảng 21.000 người, Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 22.000 người.

Dự báo, nhu cầu nhân lực của giáo dục tiểu học đến năm 2020 khoảng 522.000 người (trong đó có 37.000 CBQL, 406.000 GV, 79.000 NV). Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 300 người; GV tăng 4.800 người; NV tăng 650 người.

Giáo viên môn cơ bản, theo dự báo bình quân hàng năm, giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 4.000 người, giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 5.200 người. Giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật theo dự báo bình quân mỗi môn hàng năm, giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 200 người, giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 260 người. Giáo viên Thể dục theo dự báo bình quân hàng năm, giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 350 người, giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 460 người. Riêng giáo viên Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo dự báo bình quân hằng năm tăng mạnh, giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 1.500 người, giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 2.500 người.

Dự báo, đến năm 2020 nhu cầu giáo viên tiểu học miền núi phía Bắc khoảng 75.800 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 900 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 78.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 950 người; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 85.500 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 300 người; Tây Nguyên khoảng 32.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 500 người; Đông Nam bộ khoảng 51.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 1.000 người; Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 82.800 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 1.200 người.

Nhu cầu nhân lực của giáo dục THCS dự báo đến năm 2020 khoảng 480.000 người (trong đó có 27.000 CBQL, 412.000 GV, 41.000 NV). Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 350 người; GV tăng 9.000 người; NV tăng 500 người. Hằng năm, số lượng giáo viên các môn học đều tăng, trong đó tăng nhiều nhất là môn ngoại ngữ 1.000 người, môn toán tăng 1.600 người.

Dự báo, đến năm 2020 số lượng giáo viên THCS miền núi phía Bắc khoảng 69.000 người, tăng bình quân hằng năm là 1.500 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 88.700 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 2.000 người; Bắc Trung bộ và Duyên Trung khoảng 100.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 2.000 người; Tây Nguyên khoảng 33.000 người, tăng bình quân hằng năm là 600 người; Đông Nam bộ khoảng 51.000 người, tăng bình quân hằng năm là 1.000 người; Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 69.500 người, tăng bình quân hằng năm là 1.500 người.
Dự báo, nhu cầu nhân lực của giáo dục THPT đến năm 2020 khoảng 148.000 người (trong đó có 9.000 CBQL, 116.000 GV, 23.000 NV). Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 180 người; GV giảm 1.000 người; NV tăng 500 người.
Theo số liệu dự báo giáo viên các môn học cấp trung học phổ thông đang ổn định và có tình trạng thừa giáo viên; đến năm 2020 số lượng giáo viên THPT miền núi phía Bắc khoảng 17.000 người, giảm bình quân hằng năm là 170 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 34.000 người, giảm bình quân hằng năm là 300 người; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 35.000 người, giảm bình quân hằng năm là 350 người; Tây Nguyên khoảng 9.000 người, giảm bình quân hằng năm là 90 người; Đông Nam bộ khoảng 19.000 người, giảm bình quân hằng năm là 200 người; Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 22.000 người, giảm bình quân hằng năm là 200 người.

Theo dự báo, nhu cầu nhân lực của giáo dục chuyên nghiệp đến năm 2020 khoảng 62.000 người (trong đó có 2.000 CBQL, 48.000 GV, 12.000 NV). Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 80 người; GV tăng 1.900 người; NV tăng 500 người. Đến năm 2020 số lượng giáo viên trung cấp chuyên nghiệp vùng núi phía Bắc khoảng 6.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 300 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 21.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 800 người; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 11.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 400 người; Tây Nguyên khoảng 2000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 70 người; Đông Nam bộ khoảng 17.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 650 người; Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 5.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 200 người.

Đến năm 2020, nhu cầu CBQL, giảng viên, nhân viên trong các trường cao đẳng khoảng 78.500 người, trong đó CBQL có 2.500 người, GV có 45.000 người, NV có 31.000 người. Bình quân mỗi năm, CBQL tăng 120 người; GV tăng 1.700 người; NV tăng 1.500 người.

Theo dự báo, đến năm 2020 nhu cầu giảng viên cao đẳng miền núi phía Bắc khoảng 5010 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 170 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 15.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 500 người; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 7.879 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 300 người; Tây Nguyên khoảng 1.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 50 người; Đông Nam bộ khoảng 12.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 500 người; Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 3.700 người, tăng bình quân hằng năm là 100 người.

Theo dự báo, đến năm 2020, nhu cầu CBQL, giảng viên, nhân viên trong các trường đại học khoảng 127.000 người, trong đó CBQL khoảng 1.000 người, GV khoảng 83.000 người, NV khoảng 43.000 người. Bình quân mỗi năm, CBQL tăng khoảng 50 người; GV tăng khoảng 2.500 người; NV tăng khoảng 1.700 người.

Cơ cấu số lượng giảng viên theo vùng miền: Theo dự báo, đến năm 2020 số lượng giảng viên đại học khu vực miền núi phía Bắc khoảng 4.500 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 150 người; Đồng bằng sông Hồng khoảng 35.000 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 1.000 người; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 12.000  người, tăng bình quân hằng năm khoảng 400 người; Tây Nguyên khoảng 2.500 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 100 người; Đông Nam bộ khoảng 23.000 người, tăng bình quân hằng năm là 800 người; Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 4.500 người, tăng bình quân hằng năm khoảng 120 người.

Số cán bộ quản lý giáo dục dự kiến cần có trong thời gian tới ở 63 sở giáo dục và đào tạo khoảng 4.500 người và 751 phòng giáo dục và đào tạo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là 18.000 người.