Wed03202019

Last update01:50:10 AM

Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

  • PDF.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3 

 Số:           / QĐ/ THPT-TC3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

Thanh Chương, ngày  12  tháng 8  năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành  quy định thực hiện quy chế chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III

           - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ kết quả thảo luận và Nghị quyết Hội nghị Viên chức học năm học 2013-2014 ngày 12 tháng 8 năm 2013;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Ban hành Quy định thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2013-2014.

Điều 2: Quy định thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2013-2014 có hiệu lực áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2013. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ

Điều 3: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Tổ trưởng chuyên môn cùng toàn thể giáo viên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                            (Đã kí)

- Phòng GDTrH Sở

- Thanh tra Sở

- Như Điều 3;

- Lưu HT, VT.                                                                                                                  Phan Bá Tiến

(Xem chi tiết và tải các văn bản, tài liệu khác tại đây)

Cập nhật ngày Chủ nhật, 25 Tháng 8 2013 15:32