Tue07162019

Last update01:50:10 AM

Đánh giá xếp loại giáo viên trung học

  • PDF.

Ngày 09/02/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về việc đánh giá xếp loại giáo viên trung học theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT. Nội dung chi tiết mời các bạn download theo các đường link sau:

Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT.
Thông tư ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cập nhật ngày Thứ hai, 09 Tháng 5 2011 07:18