Các loại văn bản khác


                             Trích yếu                                       Kí hiệu Ngày          Tải về     
Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ (HKII - 2011)                         Kí hiệu    15/01/2011
Phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011                        Kí hiệu    15/09/2010
Nội quy, quy chế cơ quan năm học 2010 - 2011                      Kí hiệu    15/09/2010
Quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS và THPT                          30/2009/BGDĐT 15/09/2010
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên theo thông tư 30                66/2008/BGDĐT 15/09/2010
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế 40(quy chế sửa đổi 51) 51/2008/BGDĐT 15/09/2010
Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS&THPT (quy chế 40)    40/2006/BGDĐT 15/09/2010

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 5 2011 05:42